Power BI 

แพลตฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ

Power BI เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในเชิงลึกผ่านระบบคลาวด์ ทีช่วยให้มองเห็นภาพข้อมูลได้ชัดเจนขึน เพือการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชือมโยงและบริหารข้อมูลผ่านแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ เพือการประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่